TEL. 33 85 14 023
33 85 14 366


CIESZYN
UL. BIELSKA 37

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

(AOS)

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Bielska 37 Spółka Jawna

Kontakt w sprawie wynajmu lokali pod numerem telefonu 605 582 318

LECZENIE SANATORYJNE

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, zwane dalej „skierowaniem”, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.);

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.


Przeciwwskazania ogólne i kardiologiczne do leczenia uzdrowiskowego (Kliknij aby rozwinąć)

1. Ostre choroby zakaźne.

2. Choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza).

3. Ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry).

4. Wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy żółtaczki.

5. Choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne).

6. Pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania.

7. Niewydolność wątroby.

8. Skazy krwotoczne.

9. Choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie.

10. Głębokie zaburzenia osobowości i zachowania stwarzające problemy w funkcjonowaniu społecznym.

11. Organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze.

12. Zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi.

13. Choroby wyniszczające układowe.

14. Ciężkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu.

15. Dużego stopnia nietrzymanie moczu i kału (cewnikowanie na stałe pęcherza).

16. Zespół uzależnienia od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

17. Padaczka z częstymi napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej, padaczka skroniowa).

18. Czynna choroba nowotworowa.

19. Stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotworów nerki, jeżeli leczenie uzdrowiskowe ma nastąpić przed upływem 5 lat, w przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia.

20. Ciąża i okres karmienia.

21. Choroby niedokrwienne serca, takie jak:

- stabilna choroba niedokrwienna serca w stadium III- IV według CCS - stopień ograniczenia codziennej aktywności życiowej,

- niestabilna choroba niedokrwienna serca,

- zawał mięśnia sercowego,

- chorzy w pierwszych dwóch tygodniach po zawale,

- chorzy ze znacznie upośledzoną funkcją skurczową > 35 %,

- chorzy po zawale z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową.

22. Zaburzenia rytmu serca, takie jak:

- zespół chorego węzła zatokowego bez zabezpieczenia stymulatorem układu przewodzącego,

- utrwalone migotanie przedsionków bez odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego lub z niewydolnością krążenia,

- zespół preekscytacji z częstymi napadami migotania przedsionków lub częstoskurczów nawrotnych,

- migotanie komór w wywiadzie, z wyjątkiem migotania komór we wczesnej fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych,

- częstoskurcz utrwalony w badaniu holterowskim (ponad 30 sekund) lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie związane z organiczną chorobą serca,

- częstoskurcz nieutrwalony, salwy i pary pobudzeń dodatkowych.

23. Zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo- komorowy III stopnia bez zabezpieczenia układem stymulującym oraz bloki trójpęczkowe pęczka Hisa.

24. Choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej.

25. Kardiomyopatia rozstrzeniowa z towarzyszącą niewydolnością krążenia.

26. Infekcyjne zapalenie wsierdzia.

27. Nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka, w fazie złośliwej oraz w fazie powikłań narządowych, takich jak: niewydolność serca III- IV według NYHA oraz niewydolność nerek.

28. Stany endokrynologiczne w zakresie przysadki, tarczycy i nadnerczy w okresie niewyrównania hormonalnego.

(Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego).


Fundusz nie ponosi:

- kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,

- kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. nr 274, poz. 2724 z późn. zm.),

- kosztów pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,

- kosztów pobytu opiekuna świadczeniobiorcy,

- dodatkowych opłat w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych,

- kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym nie związanych z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Wzór skierowania - więcej

Wszelkie informacje w kwestii leczenia uzdrowiskowego znajdą państwo na stronie NFZ oddział w Katowicach - więcej